Home Valentijn Lovestory Goedmakers Romantiek Trouwen Kaarten Contact

Verras jouw valentijn

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Omdatikvanjehou is het mogelijk dat de informatie die op Omdatikvanjehou wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Omdatikvanjehou zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of If/Then. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Omdatikvanjehou geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Omdatikvanjehou, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Omdatikvanjehou te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Omdatikvanjehou verkregen is. Omdatikvanjehou garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Omdatikvanjehou verkregen informatie. De informatie op Omdatikvanjehou wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De redactie, de webmaster, de Internet-provider of If/Then zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in de opgenomen aanbiedingen van derden. Prijswijzingen en typefouten zijn voorbehouden.
Tevens aanvaarden wij geenaansprakelijkheid voor diensten betrokken bij derden via deze site.